Algemene- en leveringsvoorwaarden

Identiteit Onderneming

Identiteit onderneming:
Eenmanszaak PRIYANKA DESIGN
KvK nummer: 76163903
E-mail: [email protected]

1. Toepasselijkheid


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
De consument-klant en ondernemer erkennen de wettelijke geldigheid van elektronische communicatie, wat staat beschreven in de Europese wetgeving.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PRIYANKA DESIGN en op alle met
PRIYANKA DESIGN aangegane overeenkomsten.
1.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door PRIYANKA DESIGN ingestemd is.
1.5 De internetsite van PRIYANKA DESIGN richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PRIYANKA DESIGN in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 PRIYANKA DESIGN zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van PRIYANKA DESIGN en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze
Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Definities

2.1 Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2.2 Consument-Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met PRIYANKA DESIGN.
2.3 Dag: Met betrekking tot verzending en bezorging, maken wij uitsluitend gebruik van werkdagen.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar op de webshop of per e-mail, gemaakt.
3.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of
hoofd adres.
3.4 Koper en PRIYANKA DESIGN komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
voorwaarden in artikel 3.1 en 3.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
De elektronische bestanden van PRIYANKA DESIGN zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven
van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. PRIYANKA DESIGN garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of
toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Het aanbod

4.1 Alle producten en promoties, geïnitieerd door
PRIYANKA DESIGN zijn vrijblijvend. PRIYANKA DESIGN behoud het recht de prijzen te wijzigen wanneer dit nodig is.

4.2 De producten worden ieder weergeven met een op waarheid gebaseerde omschrijving van het product. De omschrijving is dusdanig toereikend dat de consument-klant een reële mening kan vormen over het product. De productfoto’s die gebruikt worden ondersteunen deze omschrijving.

5. Betalingen/Verzendmethodes

5.1 Alle prijzen worden weergeven in Euro’s, inclusief 21% BTW.
5.2 Alle weergegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen in schrift.

5.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
5.4 Verzendkosten worden verrekend bij het betalen van de order.
5.5 Verzending binnen Nederland kost €4,95.
5.6 PRIYANKA DESIGN gebruikt betaling vooraf. Nadat de order is geplaatst, krijgt de klant een notificatie met het betaalde bedrag en een track en trace code.
5.7 Kortingscodes gelden niet op items in de SALE.
5.8 De Koper is de prijs verschuldigd die PRIYANKA DESIGN in haar bevestiging conform artikel 4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door PRIYANKA DESIGN worden gecorrigeerd.

5.9 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: via iDeal. PRIYANKA DESIGN kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.

Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van PRIYANKA DESIGN.

5.10 In het geval door PRIYANKA DESIGN een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
5.11 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

5.12 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die PRIYANKA DESIGN als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
5.13 In geval van niet-tijdige betaling is PRIYANKA DESIGN bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6. Bezorging

6.1 PRIYANKA DESIGN hanteert een verzendtijd van 14 werkdagen na ontvangst van de order. Deze
verzendtijd is niet toepasselijk op feestdagen.
6.2 De klant ontvangt een mail wanneer om de een of andere reden de verzendtijd afwijkt of langer duurt.
6.3 De beschreven verzendtijd is een indicatie. Overschrijding van de verzendtijd geeft de klant geen recht op een compensatie of
vergoeding.
6.4 De plaats van bezorging is altijd het opgegeven adres van de klant. Bij het plaatsen van de bestelling, is het verplicht om uw gegevens
volledig in te vullen. PRIYANKA DESIGN is niet verantwoordelijk voor het onvolledige gegevens die de klant niet heeft ingevuld,
waardoor uw bestelling niet of verkeerd aankomt. De klant heeft de eigen verantwoordelijkheid om haar eigen gegevens juist in te
vullen.
6.5 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer
beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e- mail of telefonisch worden gemeld.
6.6 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.7 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment
waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

7. Recht van herroeping/retour beleid

7.1 De retourkosten van de order liggen geheel bij de klant. Hiervoor kan de klant gebruik maken van het retour formulier.
7.2 Bij retourneren van de volledige levering zonder opgaaf van reden of overleg worden extra kosten in rekening gebracht!
7.3 Na de order goed te hebben beoordeeld, met betrekking op enige afwijkingen of vlekken etc. zal de klant het geld van de order terugontvangen. Deze terugstorting is exclusief de verzendkosten.
7.4 De klant mag de order binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product(en) in kwestie.
7.5 Het recht van herroeping is niet toepasbaar op hygiëne gevoelige producten (in dit geval sieraden).
7.6 Het beschreven recht van herroeping vervalt wanneer:
Het product gedragen (meer dan 1 keer passen) of gewassen is;
Het product beschadigd is;
De labels en/of kaartjes missen of verwijderd zijn

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

9. Overmacht

9.1 In het geval van overmacht zal PRIYANKA DESIGN het recht hebben enige overeenkomsten te laten vervallen. In geen enkel geval zal PRIYANKA DESIGN aansprakelijk zijn voor een boete of compensatie.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan PRIYANKA DESIGN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Aansprakelijkheid

10.1 PRIYANKA DESIGN zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, verlies van winst of verlies van geld, ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij PRIYANKA DESIGN, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van PRIYANKA DESIGN kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft PRIYANKA DESIGN geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Klachtenregeling

14.1 De ondernemer hanteert een toereikende klachten procedure en behandeld elke klacht middels deze procedure.
14.2 Klachten worden behandeld binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.

15. Copyright beeld- en tekstmateriaal

15.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.